PROSJEKTER

Grefsenveien nedre

Ombygging av trikkeinfrastruktur (spor og vei) fra Åsengata til Vitaminveien, ca. 1700 m

 

Periode: 2019 - 2022

Verdi: 62,5 mill. NOK

Byggherre: Sporveien AS

Entrepriseform: Hovedentreprenør


Omfang:

Riving av eksisterende vei og spor inkl. fundament
Gravearbeidene/massseflytting 2640 m3
Føringsveier 7200 m
Trekkekummer 24 stk

Drensanlegg
Kantstein 1450 m
Asfaltering 9500 m2

Betongarbeider 1300m3

Grøntarealer 1800 m2
Holdeplasser

 

Graving i bymiljø i, på og langs vei/gate med høy trafikktetthet, graving med kompleks ledningsstruktur i bakken, etablering av elektrotekniske installasjoner. Krevende trafikkavvikling ift. gående, syklende, biler, nødetater etc. Krevende prosjekt ifm. trafikkavvikling med trikk i drift. Omfattende koordinering mot andre aktører bl.a. Sporveien drift, prosjekt med flere faser og delfrister. Vedlikehold av grøntarealer i 3 år.

Holtet base

Sporbygging


Byggherre: Sporveien AS / NRC Rail AS

Entrepriseform: Underentreprise

Periode: 2018 – 2020

Verdi: 34 mill. NOK


Omfang:

Sporbygging i forbindelse med nytt depot base for Sporveien AS – Holtet base. Ca. 3000 meter byspor, på Holtet base, 500 meter

byspor på Ekebergbanen, 27 stk. permanente sporveksler og 2 stk sporkryss.


Geita bru 

Oppgradering av trikketrase Geita bru.


Byggherre: Sporveien AS

Entrepriseform: Hovedentreprise

Periode: 2018

Verdi: 2 mill. NOK


Omfang:

Flytting og utskifting av 60 m utgående spor på Geitabru i kurven. Overgang mellomskinne R60 og R53. Asfaltering, fuging langs skinner, brumembran, jording.


Les mer om prosjektet: https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/forside


Fetsund

Tar i bruk ny busslomme og kollektivfelt langs rv. 22 i Fetsund


Byggherre: Statens vegvesen

Entrepriseform: Hovedentreprise

Periode: Juni 2018 – Oktober 2018

Verdi: 4,7 mill. NOK


Omfang:

Bygging av en busslomme med plass til oppstilling for 2 busser ved Rv.22 øst for Fetsundbrua samt bygging av 2,5m bredt GSV fra bussholdeplass til eksisterende GVS.

Utbredelse av en kjørefelt for etablere et minikollektivfelt ved Rundkjøring langs Fetveien, strekninger på ca. 65m.

Prosjektet ved trafikkert vei med ÅDT >15000 over brua med rushtrafikk mellom 06:30 til 08:30 og fra 15:30 til 17:00.

Arbeidene kreves god planlegging av arbeidsvarsling og trafikkavvikling for at busser og bilister som trafikkerer strekningen skal gå uhindret i anleggsperioden.


Les mer om prosjektet: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region+%C3%98st/Akershus/tar-i-bruk-ny-busslomme-og-kollektivfelt-langs-rv.22-i-fetsund


Frognerveien

Oppgradering trikketrasé Frognerveien


Byggherre: Sporveien AS

Entrepriseform: Hovedentreprise

Periode: 2018 – 2019

Verdi: 32 mill. NOK


Omfang:

Flytting og utskifting av 1250 meter av byspor. Bygging av trikkefundament, holdeplasser, kantstein, asfaltering.


Les mer om prosjektet: https://www.sporveien.com/inter/omtrikken/aktuelt/artikkel?p_document_id=3724049


Storgata (fra Kirkeristen i vest til Nybrua i øst)

Midlertidig spor som trikken skal gå på i anleggsperioden

 

Byggherre: Bymiljøetaten, Sporveien AS

Entrepriseform: Underentreprise

Periode: 2018 – 2021

 

Omfang:

Trikketraseen skal oppgraderes og gata skal få en etterlengtet opprustning.

Bygges et midlertidig trikkespor som går fra Nygata ved Oslo City, gjennom Stenersgata, Christian Krohgs gate og Hausmanns gate til Hausmanns gate holdeplass i Storgata.

 

Les mer om prosjektet: https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/prosjekter/prosjekt/3057329/storgata


Tinghuset-Tullins gate

Sporbygging fra Holbergs plass til Professor Aschehougs plass.

 

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Entrepriseform: Underentreprise (Kunde: Norsk Jernbanedrift AS)

Periode: 2017 – 2019

Verdi: 40 mill. NOK

Type arbeid: Spor Betong Vei Føringsveier

 

Omfang:

Spor-, sveise- og betongarbeider. Bygging av 1 km midlertidig spor og 1,8 km permanent spor. Innlegging av 3 stk. sporveksler, bygging av 30 stk. KL fundamenter. Føringsveier for signalanlegg inkl. reasfaltering.

 

Les mer om prosjektet: https://www.sporveien.com/inter/prosjekter


Grensen og Kirkeristen

Oppgradering og tilpasning av spor i Grensen og Kirkeristen.

 

Byggherre: Sporveien AS

Entrepriseform: Hovedentreprise

Periode: Oktober 2017 – Januar 2018

Verdi: 12 mill. NOK

Type arbeid: Spor Betong Vei Jording Asfaltering Føringsveier

 

Omfang:

Fjerning av gammelt spor inkl. asfalt og betongplate. Bygging av 300 meter av nytt spor inkl. betongplate. Montering av jordingsanlegg og reasfaltering. Prosjektet omfatter også utbedring av lufterist for T-banen i Grensen.

 

Les mer om prosjektet: https://www.sporveien.com/inter/prosjekter

Stortingsgata og Henrik Ibsens gate

Oppgradering og tilpasning av spor i Stortingsgata og Henrik Ibsens gate

 

Periode: November 2016 – Mars 2017

Verdi: 8 mill. NOK

Byggherre: Sporveien AS

En trepriseform: Hovedentreprise

Type arbeid: Spor Betong Vei Jording Asfaltering Føringsveier

 

Omfang:

Arbeidene består blant annet av fjerning av asfalt og betong, gravearbeider, oppgraving og fjerning av skinner, legging av nye skinner, asfaltering samt steinarbeider.

 

Les mer om prosjektet: https://www.sporveien.com/inter/prosjekter

Gladengveien – sidearealer og vannkanal

Bygging av vannkanal og sidearealer i Gladengveien

 

Periode: April 2016 – Mai 2017

Verdi: 30 mill. NOK

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Type arbeid: Betong Steinlegging Vei Drenering Uterom Grøntarealer

 

Omfang:

Prosjektet består i hovedsak av vannkanal for Hovinbekken i betongtrau og sidearealer til Gladengveien. Over bekken skal det etableres 4 betongbruer og 4 stålbruer med varierende bredde. Det skal etableres ny belysning for kjørebane og fortau med separate master.

Entreprisen inngår i samlede utbyggingen av kommunalteknisk infrastruktur på Ensjø. Ensjø skal på sikt transformeres fra «bilby» til «boligby», med inntil 7000 nye boenheter og 20 000 m2 næringsarealer. Oslo kommune skal i den forbindelse oppgradere veiene Ensjøveien og Gladengveien til «miljøgater» og bygge plasser, parker m.m.

 

Les mer på www.bygg.no

Graving for trafikktekniske installasjoner på vei

Rammeavtale om bygging av trafikktekniske installasjoner for signalanlegg og belysning 

 

Periode: 2017 – 2020

Verdi: 20 mill. NOK

Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Type arbeid: Vei Steinlegging Betong Føringsveier Asfaltering

 

Omfang:

Oppdraget omfatter alle typer graving i forbindelse med etablering/fjerning/utskifting av trekkerør, fundamenter, trekkekummer og evt- annen teknisk infrastruktur.

Kollektivtiltak Sandhølet, Råholt

Veiarbeid i fylkesvei 501

 

Periode: Juli 2017 – Oktober 2017

Verdi: 2,5 mill. NOK

Byggherre: Statens vegvesen

Entrepriseform: Hovedentreprise

Type arbeid: Vei Steinlegging Asfaltering Belysning

 

Omfang:

Bygging av to stk. busslommer på Fv501(profil 3200-3400). Som ledd i trafikksikkerhetsarbeid skal disse oppgraderes i form av bedre avgrensing mellom forgjengere og trafikk, i tillegg til bedre plass for buss. Arbeidene omfatter også opparbeidelse av gangkryssing med enkel trafikkøy. Området asfalteres i sin helhet etter endt arbeid.

Føringsveier Alnabru terminal

Bygging av føringsveier for sporvekselvarme

 

Periode: Februar 2017 – Mars 2017

Verdi: 0,5 mill. NOK

Byggherre: Bane NOR

Entrepriseform: Underentreprise (Kunde: Norsk Jernbanedrift AS)

Type arbeid: Graving Føringsveier Betong

 

Omfang:

Bygging av 300 m av føringsveier for sporvekselvarme. Etablering av 3 stk. trekkekummer.

Bygging av 2 stk. KL fundamenter.